Regulamin fimy WAVE-TRADER.pl

§ 1 Zakres

Stosunek gospodarczy między WAVE TRADER.pl (następujący WAVE-TRADER) i klientem, następują wyłącznie tylko ogólne warunki umowy w momencie złożenia zamówienia pakietu/ usług premium u WAVE-TRADER, ktore są dostępne na stronie internetowey WAVE-TRADER.pl. Klient może ten tekst, który jest dostępny tylko w języku polskim, na swoi komputer pobrać, aby zachować i / lub wydrukować. Ujawnienie osobom trzecim jest zabronione. Inne warunki klienta nie są rozpoznawane, chyba że WAVE-TRADER wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. Wśród ofert portali i stron internetowych należy rozumieć strony www.wavetrader.pl. Zasady i warunki mają również zastosowanie do korzystania z aplikacji mobilnych z WAVE-TRADER, jak na przykład WAVE-TRADER APP”.

§ 2 Zawarcie umowy

§ 2a Rejestracja

Zamówienia (abonament) z usług Premium- Services lub innych produktów płatnych, wymaga rejestracji klienta jako użytkownik portalu www.wave trader.pl. Z wniosku o rejestrację przez klienta i rejestracji klienta prez WAVE-TRADER, sostaje umowa abonamentowa i / lub umowa ostrzeżenia o ryzyku pomiędzy klientem i WAVE-TRADER zawarta. Klient potwierdza zasadne stosowanie tych ogólnych zasad i warunkek, w oparciu na umowie.

Rejestracja wymaga, aby klient
informacje wymagane o danych do rejestracji na WAVE-TRADER („wniosek”)
• oraz osoba bez ograniczeń w postaci osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, osoby prawnej lub spółki handlowej jest.

Jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do pełnoletności osoby, zastrzega sobie WAVE-TRADER prawo do żądania dokumentu potwierdzającego wiek klienta (legitymacja).

Po zamówieniu, automatyczna aktywacja prez e-mail zostanie wysłana do klienta na podany adres e-mail. Klient musi następnie potwierdzić w tym e-mailu aktywacyjnym link do rejestracji w celu potwierdzenia zamówienia pakietu lub usług Premium- Services na WAVE-TRADER. Po kliknięciu na link do rejestracji, klient otrzymuje dalsze potwierdzenie prez e-mail. Rejestracja jest wtedy zakończona.

Jeżeli klient nie przeprowady w ciągu pięciu dni po wysłaniu e-maila aktywacyjnego (Pierwszy e-mail), nie kliknie na link rejestracji, zamówienie zostanie anulowane automatycznie i całkowicie.

Nie ma ustawowego prawa do rejestracji. WAVE-TRADER jest uprawniony rejestracjie z anulowacz, bez podawania przyczyn odmowy.

§ 2b subskrypcji usług premium

Rejestrując się, klient może zamówić odpowiednie usługi Premium- Services. Korzystanie z usług Premium- Services wymaga realizacji umowy w formie abonamentu.

Jeżeli klient złoży na stronie www.wave-trader.de/premium zamówienie, WAVE-TRADER wysyła mu e-mail z potwierdzeniem zamówienia u WAVE-TRADER. Zlecenie stanowi ofertę WAVE-Trader do zawarcia umowy. Umowa z WAVE-TRADER sostanie zawarta, kiedy WAVE-TRADER wysyłe pierwsze wydanie biuletynu lub potwierdzenia przez e-mail do klienta.

Jest możliwość każdej usługi Premium z strony wave-trader.pl przez 14 dni darmowo testowacz. Po przetestowaniu danej usługi Premium za darmo, WAVE-TRADER zastrzega sobie prawo do udzielania żadnych innych bezpłatny okresow próbnych. Każdy klient może wypróbować za darmo tylko jeden pakiet co 6 miesięcy.

§ 2c Umowy na seminariach i webinariach

Jeśli klient złożyć zamówienie na stronie www.wave-trader.pl/webinar,WAVE-TRADER wysyła e-maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia na WAVE-TRADER. Aplikacja stanowi oferte WAVE-TRADER do zawarcia umowy. Umowa z WAVE-TRADER sostanie zawarta, kiedy WAVE-TRADER wysyłe pierwsze wydanie biuletynu lub potwierdzenia przez e-mail do klienta.

Rejestracja jest wiążące i zostanie zaksięgowane w kolejności ich otrzymania u WAVE-TRADER. Jeżeli seminarium jest już pełne, WAVE-TRADER niezwłocznie powiadomi klienta.

§ 3 Ceny

§ 3 Ceny usług Premium

Jest uzgodniona cena zakupu w tym VAT, ktora w momencie składania zamówienia jest w opisie każdego produktu szczegółowym na stronie www.wave-trader.pl/Premium wyświetlona. Ponadto, cena zostanie ponownie podana w pierwszym mailu lub biuletynu podtwierdzacym zamówienie.

§ 3b ceny seminariów i seminaria

Cena z VATcien slada, jak pokazano w momencie rejestracji produktu na stronie internetowej www.wave-trader.pl/webinar.

3c treści opłat

W oplatach Seminarow-/Webinarow koszta dla seminary / webinary, jak i również szczegółową dokumentację uwzględnione. W cenie na seminary są dodatkowo uwzględnione koszty na przepis i techniczny sprzęt na miejscu.

Cena nie obejmuje kosztów podróży i pobytu klienta, jak i także wymagane koszty zasilania i Internetu nie są uwzględniane.

Dla coachingu obejmolon inne przepisy, ktore bedon przesłane do klienta po rejestracji.

§ 3d Opcje zniżki

Od drugiej rezerwacji, klient otrzymuje 10 procent zniżki do odpowiednich Seminaow-/Webinarow. W kolejnej części anulowanie rejestracji, redukcja jest wycofana.

§ 3e odliczeń podatkowych

Kosta dla seminary-/webinary, można odliczyć od podatku wydatków służbowych oprisane prez § 9 ustawy o podatku dochodowym lub koszty operacyjne opisane prez § 4 USt 4 Ustawy o podatku dochodowym w obecności indywidualnych okoliczności.

§ 4 Usługi

§ 4a usługi ogólne

Zakres i treść pochodzi ze specyfikacji na stronie internetowej. WAVE-TRADER zastrzega sobie prawo do uzupełnienia informacji według własnego uznania, lub rozszerzyć, zmienić w jakikolwiek sposób.

Jak taka zmiana doprowadzi u klienta do istotnego ograniczenia umowy abonamentowej w zależności od dostępnych ofert, klient ma prawo do rozwiązania umowy natychmiast. Prawo odstąpienia od umowy może w terminie czterech tygodni od zawionsania byc wykonane.

Jeżeli zakres abonamentu kliencie oferwanym więcej niż tylko nieistotne sostanie rozszerzony, WAVE-TRADER jest uprawniony do zwiększenia stawkiza abonament. Wzrost wynagrodzenia jest skuteczny w przedłużenie terminu na następny okres. Klient ma prawo w przypadku wzrostu, do rozwiązania Umowy bez przestrzegania teminu na koniec bieżącego okresu.

§ 4b Wysyłka

Wysyłając biuletyny, listy rynku, raporty i badania przez e-mail, pomimo najwyższej staranności, nie morze być gwarantowna dostawa bez błędów. W przypadku awarii i dezorientacji, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności WAVE-TTRADER.

§ 4c Specyfikacjia i zmiany w Seminiach-/Webinariach

1. Treść seminariów / webinariów

Zakres i treść seminarium / webinaria wyhodzi ze specyfikacji opisane na stronie internetowej. WAVE-TRADER zastrzega sobie prawo do uzupełnienia informacji przewidzianych, według własnego uznania, rozszerzyć lub zmienić w jakikolwiek sposób. Dotyczy to w zakresie § 4 Ogólne Warunki Umowy.

2. zmiany

WAVE-TRADER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian z powodów technicznych takich jak potrzeba aktualizacji lub dalszego rozwoju – pod warunkiem, że zasadniczy charakter seminarium / seminarium sostanie bez zmian dla klienta. Ponadto, WAVE-TRADER jest uprawniony podjoncz zmianę miejsca i czasu ogłoszonego seminarium / webinaria.

3. wymiana

WAVE-TRADER jest uprawniony do zastąpienia referenta, pod warunkiem, że jest równie wykwalifikowany. Podlega to tylko wtedy, gdy referent jest z powodu choroby lub innych przyczyn nieosiągalny.

4. Informacje

W przypadku zmian w rozumieniu § 4c. ziffr. 2. i 3. stara się WAVE-TRADER, poinformować klienta w odpowiednim czasie o zmianach.

5. Anulowanie seminarium / seminaria

WAVE-TRADER zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że niewystarczająca liczba uczestników seminarium / webinarium jest w toku. Podobna decyzja sostanie podjęta zazwyczaj pięć dni przed rozpoczęciem każdego seminarium / webinaria. W przypadku siły wyższej lub w przypadku awarii związanych z chorobą referenta, jest możliwe krótkoterminowy odwołanie przez WAVE-TRADER. W tych przypadkach WAVE-TRADER powiadomi klienta niezwłocznie brakiem seminarium / webinarium.

Przez klienta już oplacone Seminar-/Webinary, zostanie kwota w tym wypadku zwrócona w całości. Inne roszczenia klienta są wyłączone, z wyjątkiem przypadków umyślnego lub rażącego niedbalstwa prowadzenia przez pracowników lub innych przedstawicieli WAVE-TRADER.

§ 5 Zmiana abonamentu

Zmiana abonamentu jest możliwe dopiero po upływie bieżącego okresu rozliczeniowego. WAVE-TRADER oblicza za zmiane abonamentu stała opłata w wysokości 20 PLN.

§ 6 Obowiązki klienta

§ 6a Dane osobowe / Access

Klient zapewnia do WAVE-TRADER, wszystkie zamówienia lub wymagane do rejestracji informacje całkowicie zgodnie z prawdą podać, i WAVE-TRADER o każdej zmianie jego danych osobistych (adres, telefon, e-mail, itp.) poinformować. Te informacja o klienće prosimy o przesłanie na (faks: +49-30-60964174), na e-mail do service [at] wave-trader [dot] pl, lub skierować pocztą do WAVE-TRADER, ul Zielona 24a, 05-092 Łomianki.

Jesli WAVE-TRADER zauważy, bez uszczerbku dla innych przepisów nie dostarczajonce dane pry rejestracji albo nadużenie (np. kilka rejstacji), czy poważne dowody podejmowania nielegalnych działań przez użytkownika, zezwala na odmowe usług dla klienta w całości lub w części, lub dostęp dla klientów do wypowiedzenia usług. WAVE-TRADER morze ponownie w tym wypadku wykluczyć w szczególnościach aplikacji lub calkowicie z servisu.

Niezależnie od tego, WAVE-Trader jest uprawniony do wypowiedzenia subskrypcji niezwykłe i cofa rejestrację, jeżeli został złożony w sprawie stosowania oświadczeń fałszywych, konta nie są dostępne wymogów rejestracyjnych lub, w przypadku nadużyć (np. kilka aplikacji), czy poważne wskazania odnoszą się do wykonania działań niezgodnych z prawem dostępny przez użytkownika.

Wskazanie nielegalnych danych osób trzecich nie jest dozwolone.

Klient zobowiązany jest do utrzymania dostępu do danych i tajnych haseł i zapobiegania bezprawnemu użyciu dostępu klienta przez osoby trzecie. Jeśli klient zauważy wszelkie nadużycia dostępu danych i haseł, trczeba natychmiast powiadomicz WAVE-TRADER. Jeśli nadużywany, WAVE-TRADER jest uprawniony do zablokowania dostępu do treści. Klient jest odpowiedzialny za nadużycia jego odpowiedzialność.

§ 6b Powiadomienie o problemy z dostępem

Klient musi natychmiast powiadomić Wave-Trader, gdyby regularnie wysyłane wiadomośći (np. faktury) lub inne formy komunikacji s ktorimy klient powinien sie na konkretny termin liczicz, nie sostanon przyslane.

§ 6c Inne/Dalsze obowiązki Klienta

Wymagańie technicznych do odbioru bezbłędnego informaci, leży w odpowiedzialność klienta. Dotyczy to głównie sprzętu używanego przez niego i oprogramowania systemu operacyjnego. Nalerzy sprawdicz sprzend pred samowienem, cy opogarmowanie i sprzent son sprawne i gotowe do odbioru.

W przypadku dalszyego rozwóju platformy, oprogramowania i innych technicznych elementów systemu WAVE-Trader, leży po poinformowaniu prez Wave- Trader w odpowiedzialność klienta aby nastawic oprogramowanie i sprzęt na nowe wymagania.

Klient jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków ostrożności w celu zabezpieczenia swojego systemu, szczególnie przy korzystaniu ustawień zabezpieczaloncych przeglądarki i do wykonywania kopii zapasowych, jak i używania oprogramowania do ochrony przed wirusami komputerowymi.

§ 7 Przedział czasowy

§ 7a Ogólnie

Przedział czasowy zależy od odpowiednich subskrypcji abonamentu. Klient może je sprawdzić w opisach poszczególnych produktów oraz na formularze zamówienia.

§ 7b Automatyczne odnowienie/ przedłużenie

Abonament sie automaticznie po upływie uzgodnionego okresu przedluza, jeśli nie sostanie anulowany abonament w terminie. Kiedy umowa wyraźnie ogranicza uplyw abonamentu, kończy się atomaticzie w wyznaczonym terminie, chyba że w umowie piśmie inaczej uzgodniono.

Odwołania przed upływem uzgodnionego okresu określonego czasu nie jest możliwe. WAVE-Trader zastrzega sobie prawo do zakończenia umowy w danym przypadku, ale nie ma roszczenia prawnego.

§ 8 Odwołanie

§ 8a Brak wygaśnięcie prawa odstąpienia w okresie próbnym za usługi Premium- Services

Z rozpoczęciem fazy testowej, klient zawiera umowy i ma głównie prwo na zaopatrzenie usług. Zasadniczo wygasa prawo do wycofania usług, po zaakceptowaniu przez klienta usług kontraktowych. W fazie testów WAVE-Trader, klienta ma prawo do odwołania faszy testowej w terminie. Powyższe prawo nie ma zastosowania w przypadku nielegalnego korzystania z usług WAVE-Trader przez klienta.

§ 8b Okres odwołania

Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od otrzymania pierwszej edycji produktu przez klienta abonamentu, po otrzymaniu poświadczenia (dla usług premium) lub certyfikat uczestnictwa (na seminaria / seminaria) oraz instrukcja klienta na prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli klient z usług WAVE-Trader nie jest zadowolony, może w każdej chwili bez podania przyczyn w ciągu 14 dni rozwiazac umowe.

§ 8c Forma

Wycofanie może być dokonane na piśmie za pośrednictwem poczty e-mail (nie muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny), faksem lub pocztą. Odwołanie należy skierować na adres:

WAVE-TRADER WAVE-TRADER
Teplitzer Str. 32 ul. Zielona 24a
14193 Berlin- Grunewald 05-092 Lomianki

Tel: +49-30-60964174 Tel: +48-XXXXXXXX
Fax: +49-30-60964174 Fax: +48-XXXXXXXX
E-Mail: kundenservice [at] wave-trader [dot] de E-Mial: service [at] wave-trader [dot] pl

§ 8c wykluczenie

Prawo do wycofania z usługiIndywidualna obsługa Trading (coaching indywidualny)” nie istnieje, bo WAVE-Trader usluge dopasowywoje indiwidualnie na potrzeby klienta i w ten sposób son one unikatem.

§ 8d Konsekwncje

Jeśli klient terminowo z prawa odstąpienia od umowy zkorzysta, oświadczenie woli nie jest już więcej obowiązane do zawarcia umowy z WAVE-Trader. Jego dostęp do odpowiednich usług Wave- Trader sostanie natychmiast wyłączone.

§ 9 Anulowanie/ Zmiana seminariów / weminaria

§ 9a Zwrot opłaty po anulowaniu

Klient może w dowolnym czasie, jednak nie później niż 24 godziny przed początekiem Seminaru-/Webinaru anulować ten serwis. W przypadku odwołania, WAVE-Trader zwróci juz zapłacone koszta za Seminary-/Webinary. Ale WAVE-TRADER obliczy za anulowanie opłate manipulacyjne o wysokości 25 €.

W przypadku terminowo uzgodnionym indiwidualnym coachingu, WAVE-Trader początkowo oferuje innon date wykonania. Jeżeli nie sostanie osiągnięte porozumienie na inny możliwy termin wykonania Seminary/Webinary, Wave- Trader obliczy opłata manipulacyjnę o wysokości 25 €.

§ 9b Anulowanie

Anulowanie rezerwacji można dokonać na piśmie za pośrednictwem e-mail (nie muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny), faksem lub pocztą. Odwołanie należy skierować na adres:

WAVE-TRADER WAVE-TRADER
Teplitzer Str. 32 ul. Zielona 24a

14193 Berlin- Grunewald 05-092 Lomianki
Tel: +49-30-60964174 Tel: +48-XXXXXXXX
Fax: +49-30-60964174 Fax: +48-XXXXXXXX
E-Mail: kundenservice [at] wave-trader [dot] de E-Mial: service [at] wave-trader [dot] pl

§ 10 Zakończenie subskrypcji / Abonamentu

Zakonczenie subskrypcji/ abonamentu musi byc skierowane w okrese czterech tygodni do końca okresu subskrypcji/ abonamentu. Odwołanie musi zostać skierowane (e-mail, faks lub poczta) do WAVE-Trader. Terminowości wypowiedzenia nie zależy od daty wysyłki poczty, tylko w dniu pisemnego przyjśća zawiadomienia do WAVE-Trader.

Rozwiązanie umowy przez WAVE-Trader może być skierowane w formie pisemnej lub prez e-mail na adres, który klient podał jako bieżący ostatni kontakt.

Przy skierowaniu pisma (zakończenie umowy), jest do podania u WAVE-Trader zarejestrowany adres e-mail i nazwe abonamentu.

WAVE-Trader zazwyczaj potwierdzi klientowy w ciągu trzech dni o otrzymaniu zawiadomienia od klienta. Prawo do wypowiedzenia z ważnyego powódu sprawy pozostaje bez zmian.

§ 11 Rachunki, termin płatności

§ 11a Rachunek

Opłaty za/dla abonament-ow są zazwyczaj płatne z góry. Faktura zostanie wystawiona przez e-mail w formacie PDF. Klient zobowiazuje się na zaplate ceny za abonament w w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. Rozliczenie subskrypcji wykonane jest zazwyczaj po zakończeniu każdego etapu/ okresu abonamentu (kwartał, pół roku lub rok).

Oplaty sa Seminary-/Webinary są zwykle płatne z góry. Faktura zostanie wystawiona przez e-mail w formacie PDF. Klient zobowiazuje się na zaplate ceny za Semiar/ Webinar zaraz po otrzymaniu faktury.

§ 11b Płatnośći

Klient może zapłacić za abonament za pomocą polecenia zapłaty (tylko z konta bankowego w Niemczech/ Polsce) lub na podstawie faktury.
Klient może zapłacić za Seminary-/Webinary za pomocą polecenia zapłaty (tylko z konta bankowego w Niemczech/ Polsce) lub na podstawie faktury.

Płatność/Opjata musi być naj później 14. dnia kalendarza od daty otrzymania faktury na koncie WAVE-Trader byc potwierdzone. W przy padku płatności za pomocą polecenia zapłaty, kwota rachunku sostanie abgebucht po wysłanu faktury.

§ 11c Płatności za pomocą polecenia zapłaty

Za brak środków finansowych lub z powodu winy klienta lub z winy banku prowadzącego rachunek polecenia zapłaty, WAVE-TRADER zgodnie z cennikiem na obciążenia podnosi oplate o wysokości 10,00 €.

§ 11d Karta kredytowa

Płatności można dokonać kartą kredytową MasterCard i Visa. WAVE-Trader zastrzega sobie prawo, policzyc wszelkie koszta wyniknąće w związku z rezerwacji kartą kredytową lub koszta administracyjnych połączonych z kartą kredytową. WAVE-Trader w tym wypadku powiadomi klienta o odpowiednich kosztach. WAVE- Trader zastrzega sobie prawo do przekazania wszelkich opłat zwrotu płatności z karty kredytowej klientowi. Płacąc obcon kartą kredytową, jest wymagana zgoda pisemna posiadacza karty.

§ 12 Opóźnienie

Dopiero po pierwszym upomnienciu, klientowi postawaje kolejne koszta. Za każde dalsze przypomnienie sostanie policone 3,50 €.

§ 12a Prawo odmowy serwisu

W przypadku niewykonania zobowiązań przez klienta, WAVE-Trader ma prawo do odmowy serwisu dla klienta mimo obowiązkowej umowie. W przypadku Seminarów / Webinarow, oznacza to, że klient jest wykluczone z udziału w Seminarium / Weminarium.

WAVE-Trader zastrzega sobie prawo w wypadku opóźnienia płatności natychmiast zaprzestać wysyłania newsletterów, listów rynku i / lub dostęp do usług premium services.

§ 12b Odsetki

Jeśli klient zalega oplatami, WAVE-Trader jest uprawniony do naliczenia odsetek w wysokości 5 procent powyżej Europejski Bank Centralny ogłosił stopy bazowej do popytu. Jeśli WAVE-TRADER powstaly większe szkody, WAVE-Trader jest uprawniony do żądania ich.

§ 12c Grzywny

Dla przypomnienia zaległych faktur, zostanie przypomnienie obliczone w wysokości 5,30 €, ktore se natychmiast wymagane. Opóźnione płatnośći natychmiast płatne.

§ 13 Aufrechnung, Zurückbehaltung

Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von WAVE-TRADER anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 14 Ryzyko i odpowiedzialność

§ 14a Odpowiedzialność za informacje

WAVE-Trader nie ponosi odpowiedzialności za pomysły, pod warunkiem handlowych. Są to w żaden sposób zaproszenie do reprodukcji indywidualnego lub ogólnego, nawet w sposób dorozumiany, dar. Sugestie towarowy lub inne informacje nie stanowią zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub finansowe instrumenty pochodne naszych produktów do jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie skutki publikowanych treści jest więc wykluczone .

Redakcja lub zarządzania Seminarium / Weminaria pobiera związanye informacjie z zródel postanowoine jako dobre. Nie ma gwarancji za jakości i dokładności tych informacji przyjąć.

Czytelnicy i uczestnicy Seminarow-/Webinarow, którzy podejmują decyzje inwestycyjne ze względu na publikowane treści lub przeprowadzaniu transakcji, w pełni działać na własne ryzyko i na własny koszt. WAVE-Trader nie ponosi odpowiedzialności za udzielone informacje. W szczególności, WAVE-Trader w tym przypadku wskazoje na szczególnie wysokie ryzyko przy transakcji instrumentów finansowych. Instrumenty finansowych mogon doprowadzić do całkowitej utraty zainwestowanego kapitału, ale poza tym straty (wezwanie do uzupełnienia depozytu, depozyty). Z tego powodu tego typu transakcji jest dogłębna wiedza na temat tych produktów finansowych, rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych, technik handlowych i strategii.

Klient działa jednak na własne ryzyko i na własnon odpowiedzialność.

§ 14b Odpowiedzialność za pracownikow

WAVE-Trader ponosi odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań z tytułu zaniedbania swoich/jego pracowników i ludzi, w zakresie wynikających z § 14.

§ 14c Odpowiedzialność za działania Boga

WAVE-Trader nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez akty przemocy, zamieszki, wojny, klęski żywiołowe lub inne odpowiedzialności (np. strajk, lokaut, zaburzenia ruchu, działania rządu w kraju lub za granicą) lub spowodowane problemami technicznymi (np. Komputera, Serwera). Dotyczy również Siły wyższej jak, wirusy komputerowe lub celowych ataków na systemy komputerowe przez „hakerów”, pod warunkiem ze sotaly odpowiednie zabezpieczenia przeciwko temu zainstalowane.

§ 14d Ograniczenie odpowiedzialności

WAVE- Trader odpowiada – z ograniczeniem na umowe – odszkodowaniem z tytułu umowytypowych szkód przewidywalnych za takie szkody spowodowane przez nieumyślnego zaniedbania naruszenia umowy przez WAVE-Trader lub ich przedstawicieli prawnych lub pracowników. WAVE-Trader nie ponosi odpowiedzialności w innych przypadkach kara grzywny.

Całkowita odpowiedzialność WAVE-TRADER dla już istniejących wad w umowie jest wykluczone.

Powyższe postanowienia stosuje się do odpowiedzialności w odniesieniu do zwrotu kosztów.

Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang WAVE-TRADER und der Kunde den Schaden zu tragen haben.

§ 15 Gwarancja/ Zapewnienie

Oświadczenia i wyjaśnienia publikowane prez WAVE-TRADER wyłącznie jako opis charakteru i warunku, a nie ich gwarantowane możliwy właściwości. Gwarancja stanowi tylko w sensie prawnym oświadczenie, jeśli zostało dokonane na piśmie i musi być wyraźnie dosłowne jako „gwarancja”.

Niedostatek występuje wtedy, gdy WAVE-Trader nie morze spejnic umowy i dlatego przydatności dla użytkownika sie nie spelny. Znaczne ograniczenie dostępności nie będą rozpatrywane. Klient musi natychmiast w tym wypadku WAVE- Trader o zaburzeniach, uszkodzen i brakow poinformować.

WAVE-Trader koryguje braki po otrzymaniu pisemnej zrozumiały opis wad przez klienta w rozsądnym czasie.

Prawa odstąpienia od umowy przez klienta z powodu braku dotacji stosowania składa się tylko wtedy, gdy wady są nieusunięte w rozsądnym terminie lub wogule.

§ 16 Interpretowanie danych i prywatności

Klient zapewnia wobec WAVE-Trader wszystkich na zlecenie niezbędnych informacji zgodnie z prawdą i całkowicie podacz i poinformowacz WAVE-Trader o wszelkich zmianach. Wynikające z rejestracji z usług wynikającyce dane osobowe, będą traktowane

konfidencjonalnie, w ramach polityki prywatności WAVE-Trader zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych.

Klient powinien zwrócić uwagę, że WAVE-Trader osobistye dane dotyczących wykorzystania strony w formie do odczytu maszynowego w ramach wewnętrznych podnosi, przetwarza i wykorzystuje.

§ 17 Strona internetowa/Homepage

Wszystkie informacje i usług na stronach internetowych WAVE-Trader son dla klientów, jak i dla nie-klientów. Proponowana zawartość/ treśc na stronach internetowych WAVE-Trader się kieroje do klientow lub osóby w krajach, które zakazują posiadania lub dostępu do tych treści, w szczególności do amerykańskich w rozumieniu Regulacji S pod U. S. Securities Act of 1933 i użytkowników Internetu w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Kanady i Japoni. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny zapoznać się z ograniczeńiami prwnymi w odpowiednim kraju, na ile strony internetowe i wykonania son dostępne lub pozwolone.

Soweit WAVE-TRADER Börsen- oder Wirtschaftsinformationen, Kurse, Indizes, Preise, Nachrichten, Marktdaten sowie sonstige allgemeine Marktinformationen auf ihren Webseiten bereitstellt, dienen diese nur zur Information und zur Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Die genannten Informationen stellen keine konkreten Empfehlungen zum Kaufen, Halten oder Verkaufen eines Finanzprodukts dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Sie sind keine Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung und können eine solche auch nicht ersetzen.

Zanim klient podejmuje decyzje inwestycyjne, powinien sie dokładnie poinformowac o możliwościach i ryzykach inwestycji. Z pozytywnych wyników produktu finansowego w przeszłości, nie może być wyznacznikiem przyszłych rezultatów.

Zawarte na stronach internetowych WAVE-Trader informacjie opublikowane mogon nie zawierać wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji.

WAVE-Trader nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść tych stron ich operatorzy są odpowiedzialni. WAVE-Trader nie ponoszi odpowiedzialnośći za treści zewnętrznych stron internetowych, w zakresie dozwolonym przez prawo. / Odpowiedzialność za treści zewnętrznych stron internetowych jest wykluczona, w zakresie dozwolonym przez prawo.

WAVE-Trader zapewnia za treści płatne dostępnośc co najmniej 98 procent w miesiącu kalendarzowym w Internecie. Opóźnienia w /z wyniku awarii serwera, nie leżą w naszym obowiązku/ odpowiedzialnosci. Dostępność jest obliczana na podstawie dostępności, formuła = (Łączny czas całkowity czas przestoju) / całkowity czas * 100

W celu określenia całkowitego przestoju, nie mogą być brane pod uwagę:

czasach niedostępność treści w oparciu o fakt, że klienci tworzone przez wymagań technicznych koniecznych do dostępu do treści tymczasowo dane, na przykład wady sprzętu przez klienta.
czasach niedostępność treści z powodu zakłóceń, które oparte są na błędy sieci transmisji danych lub odpowiedzialności za przekazywanie leżą dane firmy.
czasach niedostępność treści z powodu siły wyższej, w szczególności z powodu przerwy w dostawie prądu, które nie są pod kontrolą WAVE-Trader.
okresy niedostępności ze względu na utrzymanie zawartości WAVE-TRADER, które w zależności od popytu, od poniedziałku do niedzieli wieczorem prowadzone między godziną 23:00 a 07:00 zegar zegar w godzinach porannych.

WAVE-Trader będzie stosowacz w zakresie doboru i utrzymania normalnej opieki zawartości na stronie WAVE-Trader największe wymagania. Dostępnośc do bezpłatnej treści na Wave- Trader nie leży w naszym obowiązku.

§ 18 Prawo autorskie

WAVE-Trader jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe, prawa autorskie i prawa pokrewne na stronie Wave-Trader. Wszystkie w ramach subskrypcji wydane dokumenty robocze i wysyłane dane dotyczonce seminary / webinary jest właścicielem WAVE-Trader. WAVE-Trader pozwala na przeniesienie tekstu i grafiki do bazy danych, które są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Wszelka reprodukcja, retransmisja lub wykorzystanie do innych celów w całości lub w części wymaga pisemnej zgody firmy WAVE-Trader.

WAVE-Trader nie zezwala na nabycie zawartość wydane na Seminarach-/Webinarach. Wszelka reprodukcja, retransmisja lub wykorzystanie do innych celów w całości lub w części wymaga pisemnej zgody firmy WAVE-Trader.

Załączenie linka na strony internetowej WAVE-Trader wymaga pisemnej zgody od Waver- Trader.

§ 19 Ciastka/Cookies

WAVE-Trader wykorzystuje cookies do pewnego stopnia, aby klientowie umożliwić szybkie i indywidualny dostęp. Klient może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, że będzie informowany o umieszczeniu plików cookie lub znieszenia/ wyłączenia stosowania cookies.

§ 20 Zmiany w produktach WAVE-Trader

Oferta na stronie WAVE-Trader jest regularnie w zakresie optymalizacji i modyfikacji aktualizowana. To samo dotyczy zawartości witryny sieci Web. Z tego powodu jest zalecone,

regularnie aktualizowacz informacjie na temat obowiązujących warunków i cen na stronie internetowej Waver- Trader.

§ 21 Zmiany w Warunkach/ Regulamin WAVE-Trader

Wave-Trader zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie lub do odnowienia jego, bez obowiązku przekazania tego do użytkownika. Na stronie internetowej jest najnowsza wersja warunków/Regulamin od czasu jej początku wejścia w życie.

§ 22 Prawo właściwe i jurysdykcja

Zasady określone w niniejszej umowie i wszystkich innych umów obow stron podlegają prawu polskim. Jako jurysdykacja jest zgodnione z prawem dopuszczalna siedziba WAVE-Trader na adres firmy:

Wave- Trader

ul. Zielona 24a

05-092 Lomianki

Tel: +48-XXXXXXXX
Fax: +48-XXXXXXXX
E-Mial: service [at] wave-trader [dot] pl

§ 23 Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy abonamentowej lub warunkow/ regulamina nie jest skuteczny/ sie sroby nieskuteczny/ nieważne, ważność pozostałych postanowień sostanie bez zmian. Strony zobowiązują się do psostalel umowy, wycluczajonc nie ważne postanowienia. To samo dotyczy luki w pozostałych postanowieniach.

Lominaki, listopad 2011

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany